Servicesedlar

I systemet med servicesedlar köper kunden servicen av en privat serviceproducent enligt egna behov. Kunden väljer serviceproducenten mellan de privata producenter som kommunen godkänt. Kommunen bedömer kundens behov av service, beslutar om beviljande av servicesedlar och förbinder sig att betala den service kunden köper av en privat serviceproducent upp till servicesedelns värde som kommunen fastställt.

Kommunen tar inte ut en klientavgift av kunden men serviceproducenten debiterar en eventuell självriskandel av kunden. För de tjänster som enligt lagen om klientavgifter är avgiftsfria ska värdet på servicesedlarna vara sådant att kunden inte behöver betala en självriskandel.

Kunden kan inte kräva servicesedlar men har alltid rätt att vägra ta emot dem. För tjänster som produceras med servicesedlar kan man inte få hushållsavdrag. Man betalar inte mervärdesskatt på servicen. Kommunen beslutar om ibruktagandet av servicesedlar, värdet på servicesedlar och kriterierna för privata serviceproducenter samt godkänner de privata serviceproducenterna.

De privata serviceproducenternas servicenivå ska uppfylla de krav som ställs i lagar och motsvara minst den nivå som förutsätts av motsvarande kommunala tjänster.

Ytterligare information om servicesedlar kan fås direkt från Gyllene TIders vårdhem eller från den egna kommunens socialtjänsten.

 Servicesedlar
 

Avainlippu